برداشت خال با لیزر

برداشتن خال

دکتر مسعود سمیعی در این مقاله به توضیح روش های برداشتن خال پرداخته است.