خط خنده

روش های رفع خط خنده

دکتر مسعود سمیعی در این مقاله به توضیح روش های رفع خط خنده پرداخته است.