نخ کاگ

فیلم لیفت صورت با نخ کاگ

دکتر مسعود سمیعی در این مقاله به توضیح لیفت با نخ کاگ پرداخته است.