كاشت مو

پروفایلو

پروفایلو

دکتر مسعود سمیعی در این مقاله به توضیح تزریق پروفایلو پرداخته است.

برداشت خال با لیزر

برداشتن خال

دکتر مسعود سمیعی در این مقاله به توضیح روش های برداشتن خال پرداخته است.

کمک می خوایین؟