مرکز کاشت مو در تهران

پلاسماجت

پلاسماجت

دکتر مسعود سمیعی در این مقاله به توضیح کاربرد پلاسماجت پرداخته است.

کمک می خوایین؟