تاثیر ویتامین بر پوست

دکتر مسعود سمیعی در این مقاله به توضیح تاثیر ویتامین بر پوست پرداخته است.