نخ کاگ

عوارض نخ کاگ

دکتر مسعود سمیعی در این مقاله به توضیح لیفت با نخ کاگ پرداخته است.