کرکی

لیزر موهای کرکی و بور

دکتر مسعود سمیعی در این مقاله به توضیح لیزر موهای کرکی و بور پرداخته است.