دلایل ریزش ریش و سیبیل مردان

دکتر مسعود سمیعی در این مقاله به توضیح دلایل ریزش ریش و سیبیل مردان پرداخته است.